فهرست مقاله هاي شماره  70 نشريه فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني (اين نشريه در www.isc.gov.ir نمايه مي شود)   ( تعداد مقالات اين شماره :7 مقاله )
جستجوي مقاله

نام مقالهپديدآورمتن
   بررسي ميزان ورود و صدور دانش در "علم اطلاعات و دانش شناسي" از طريق تحليل هم استنادي حوزه هاي موضوعي مجلات: فرضيه كوه يخ شناور
دكتر فريده عصاره, اسماعيل مصطفوي
تمام متن  
   مقايسه جريان اطلاعات درون شهري و فراشهري به عنوان شاخص هاي توسعه يافتگي شهر جغتاي
زينت قلي زاده مقدم
تمام متن  
   جست و جوي ريشه هاي تاريخي"اخلاق اطلاعات" در علوم كتابداري و اطلاع رساني
مهدي شقاقي,محمدرضا وصفي
تمام متن  
   تحليل سرفصلهاي برنامه هاي درسي كارشناسي ارشد و كارشناسي رشته علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس فرصتهاي شغلي نوظهور مبتني بر فناوري اطلاعات در بازار كار جهاني
دكتر رحيم شهبازي, دكتر فاطمه فهيم نيا, دكتر رضوان حكيم زاده, دكتر غلامرضا فدايي
تمام متن  
   ادامه مقاله قبل...تحليل سرفصلهاي برنامه هاي درسي كارشناسي ارشد و كارشناسي رشته علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس فرصتهاي شغلي نوظهور مبتني بر فناوري اطلاعات در بازار كار جهاني
تمام متن  
   مميزي اطلاعات در طرح ها و پروژه ها بر اساس مدل هنزل(مطالعه موردي:يكي از طرح هاي پژوهشكده گاز پژوهشگاه صنعت نفت)
زهره غلامحسين زاده,نصرت رياحي نيا
تمام متن  
   مطالعه تاثير كيفيت ساختاري و محتوايي وب سايت كتابخانه هاي عمومي بر رضايت و وفاداري الكترونيكي كاربران
دكتر مريم سلامي,انيس ميري
تمام متن  
 
قبلي | صفحه 1 | بعدي

 


فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني